Akademia Humanistyczno-Ekonomiczna w Łodzi

ma zaszczyt zaprosić do udziału w

Konferencji Naukowej

Edukacja w procesie zmiany społecznej.

O praktycznym zaangażowaniu dyscyplin społecznych

Konferencja odbędzie się w dniach 29-30.06.2021r.

w formule online na platformie ClickMeeting

Problematyka konferencji koncentruje się na tematyce zmian społecznych oraz pytaniu o status pedagogiki w procesie transformacji. Chcielibyśmy, aby nasza konferencja umożliwiała szeroką dyskusję na temat pedagogiki jako dyscypliny współtworzącej rzeczywistość społeczną i ulegającej przeobrażeniom. W ramach konferencji przewidujemy szereg wydarzeń – debaty eksperckie,  referaty oraz warsztaty. Konferencja będzie realizowana w formie zdalnej, za pomocą narzędzi kształcenia on-line.

Konferencja skierowana jest do szerokiego grona odbiorców zainteresowanych problematyką praktycznego zaangażowania dyscyplin społecznych w tym edukacji w procesie zmiany społecznej. Planowana jest praca w kilku sekcjach tematycznych obejmujących takie obszary, jak: nowe technologie w edukacji, profilaktyka społeczna i zachowania ryzykowne, edukacja na miarę XXI wieku, edukacja performatywna,.

Program konferencji obejmował będzie cztery bloki tematyczne:

BLOK I:

Nowe technologie w edukacji w warunkach zmiany społecznej.

Jednym z katalizatorów zmiany społecznej są nowoczesne technologie. Dlatego w ramach naszej konferencji chcielibyśmy przyjrzeć się ich roli w dwóch wymiarach:

  1. Jako czynnika prowadzącego do zmiany w wielu wymiarach naszej rzeczywistości
  2. Jako czynnika będącego odpowiedzią na wyzwania i potrzeby zmieniającego się otoczenia. 

W związku z tym szczególnie interesujące wydają nam się obszary wykorzystania nowoczesnych technologii w aspekcie distance learning i zmian wywołanych upowszechnieniem się tego modelu edukacji, praw autorskich i cyberbezpieczeństwa.

BLOK II:

Profilaktyka społeczna i zachowania ryzykowne

Kolejny obszar tematyczny związany jest z profilaktyką społeczną oraz obecnością zachowań ryzykownych. Stanowi też logiczną konsekwencję i nadbudowę pierwszego bloku tematycznego, ponieważ wiele z tych behawioralnych wzorców związanych jest właśnie z korzystaniem z technologii informacyjno-komunikacyjnych. W ramach tego obszaru tematycznych chcielibyśmy zaprosić Państwa do debaty w ramach następujących tematów: roli zmian społecznych w upowszechnianiu zachowań ryzykownych, współczesnych modeli profilaktyki społecznej, w tym modeli skoncentrowanych na rozwiązaniu, nowoczesnych metod i form terapii.  

BLOK III:

Edukacja na miarę XXI wieku

W kolejnym bloku tematycznym skupimy się na kwestiach związanych z nowoczesną edukacją, edukacją na miarą transformującej się rzeczywistości. Chcielibyśmy w tym miejscu wykreować przestrzeń dyskursu o modelu edukacji na miarę przyszłości ze szczególnym uwzględnieniem takich zagadnień jak: rozwijanie kompetencji kluczowych i kompetencji przyszłości, budowanie modelu edukacji na podstawie koncepcji Long Life Learning (LLL), roli odkryć z zakresu neurobiologii w rozumieniu procesów uczenia się i nauczania oraz roli doradztwa zawodowego w budowaniu ścieżki edukacyjnej i zawodowej, jak również nowoczesnych narzędzi wykorzystywanych w tego rodzaju działaniach.

BLOK IV:

Play It Out Loud. Edukacja performatywna

Edukacja performatywna to edukacja zakładająca intencjonalne tworzenie siebie i świata w działaniu w interakcji społecznej. To taki model edukacji, który zakłada tworzenie siebie, a nie tylko planu na siebie. Ma opierać się na wytwarzaniu działań, nowych rozwiązań, nowych znaczeń i tworzeniu własnej tożsamości poprzez działanie. Akty (działania, wypowiedzi) performatywne urzeczywistniane są w zrytualizowanym przedstawieniu publicznym. W rzeczywistości ciągłej i dynamicznej zmiany społecznej szczególnie istotne wydaje się rozwijanie umiejętności reagowania na zmiany w sposób performatywny – twórczy, intencjonalny i nastawiony na działanie w środowisku społecznym.

Mamy nadzieję, że konferencja stanie się okazją do spotkania w gronie osób pracujących na rzecz praktycznego zaangażowania dyscyplin społecznych oraz inspirujących dyskusji dotyczących twórczych idei. Pokłosiem konferencji będzie recenzowana monografia.

Komitet Naukowy

Przewodniczący

prof. dr hab. J. Piekarski, Akademia Humanistyczno-Ekonomiczna w Łodzi

Członkowie:

prof. dr hab. A. Falkowski, Uniwersytet Humanistyczno-Społeczny SWPS

prof. dr hab. K. Szmidt, Uniwersytet Łódzki

prof. dr hab. W. Karolak, Akademia Sztuk Pięknych w Łodzi

prof. nadz, dr hab. J. Uszyńska-Jarmoc, Uniwersytet w Białymstoku

dr hab. I. Pufal-Struzik, prof. UJK, Uniwersytet J. Kochanowskiego w Kielcach

prof. dr hab. J. Satoła-Staśkowiak, Akademia Humanistyczno-Ekonomiczna w Łodzi

dr hab. Anna Fidelus, prof UKSW, Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie

prof. dr hab. H. Marzec, Akademia Humanistyczno-Ekonomiczna w Łodzi

dr hab. A. Siedlaczek-Szwed, prof UJD, Uniwersytet Humanistyczno-Przyrodniczy im. J. Długosza w Częstochowie

Komitet organizacyjny

dr Anna Grygoruk – przewodnicząca

dr Kamila Lasocińska

dr Agnieszka Leszcz-Krysiak

dr Daria Modrzejewska

dr Kamila Witerska